Inledning

Utdelning från aktiebolag är en central aspekt i företags verksamhet och ett viktigt incitament för investerare. Men vad innebär utdelning och hur regleras den enligt svensk lag? I denna artikel kommer vi på velolegal.se att djupdyka i vad utdelning innebär, hur man beslutar om utdelning och de juridiska principer som styr denna process.

Behöver du hjälp med att genomföra en utdelning? Kontakta våra jurister för ett kostnadsfritt introsamtal!

Vad är utdelning?

Utdelning innebär att bolagsstämman beslutar om att dela ut tillgångar från bolaget. Vanligtvis handlar det om att dela ut upparbetade vinster till bolagets aktieägare. Vanligast är att dela ut pengar till ägarna, men det går även att besluta om att dela ut andra tillgångar.
Men det är inte bara att bestämma sig för att dela ut; det finns regler och begränsningar som måste följas.

Hur fungerar det med utdelning i aktiebolag?

Bolagsstämmans roll

Det är enbart bolagsstämman som kan besluta om utdelning. Stämman kan dock bemyndiga styrelsen att fastställa betalningsdag och avstämningsdag. Detta beslut kräver absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av de avgivna rösterna.

Beloppsspärren och försiktighetsregeln

När ett beslut om utdelning ska fattas måste man ta hänsyn till de två reglerna "Beloppsspärren" och "Försiktighetsregeln".

Utdelning kan inte genomföras om den inte har full täckning för bolagets bundna egna kapital. Detta granskas genom den senaste fastställda balansräkningen och kallas beloppsspärren.

Vidare ska beslutet om utdelning vara försvarligt med hänsyn till:

  1. Verksamhetens art, omfattning och risker.
  2. Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Denna del kallas försiktighetsregeln.

Särskilda bestämmelser om utdelning i aktiebolag

  • Aktiers rätt till utdelning: Alla aktier har lika rätt till utdelning, såvida bolagsordningen inte stadgar annat.
  • Förslag till beslut om utdelning: Förslagsställaren (vanligtvis styrelsen) måste upprätta ett förslag som anger utdelningsbeloppet, eventuell egendom som ska delas ut och avstämnings- samt utbetalningsdag.
  • Styrelsens motiverade yttrande: Styrelsen måste förklara huruvida utdelningen är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen.
  • Extra bolagsstämma: Om utdelningen ska beslutas på en extra bolagsstämma måste kompletterande information tillhandahållas, bland annat en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  • Kallelse och tillgänglighet: Kallelsen ska innehålla förslagets huvudsakliga innehåll. Förslaget med bilagor ska vara tillgängligt för ägarna minst två veckor före stämman.
  • Anmälan hos Bolagsverket: Om ett beslut om utdelning fattas på en extra bolagsstämma ska beslutet genast anmälas för registrering hos Bolagsverket.

Slutsats

Utdelning är inte bara en finansiell transaktion utan en komplex process som kräver noga övervägande och efterlevnad av lagar och bestämmelser. Det innefattar beslut från ägarna och kräver både öppenhet och försiktighet. Genom att förstå de lagar och principer som styr utdelning, kan bolag och aktieägare navigera denna viktiga aspekt av företagsledning på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Vi på velo legal är proffs på affärsjuridik. Läs mer om vår verksamhet eller kontakta oss redan idag.