En suppleant eller flera suppleanter - styrelsesuppleanter är något många har i sina styrelser. Men Många har begränsad kunskap om de juridiska aspekterna kring styrelsens suppleanter. 

Ett område som ofta kommer upp är suppleantens roll och ansvar i bolag. I denna artikel belyser vi styrelsesuppleanters position, rättigheter och ansvarsområden.

Kom i kontakt med oss på velo legal.

Suppleantens roll i styrelsen

Suppleanten är, enkelt uttryckt, en backup för de ordinarie styrelseledamöterna. Om en ordinarie ledamot inte kan närvara vid ett styrelsesammanträde, träder suppleanten in som ersättare. Till skillnad från en vanlig styrelseledamot deltar en suppleant normalt sett inte aktivt i styrelsens löpande arbete, utan kallas in vid behov. Detta system säkerställer att styrelsens arbete kan fortsätta utan avbrott, även om en ordinarie ledamot skulle vara frånvarande på grund av exempelvis sjukdom.

Vi på velo legal finns tillgängliga vid frågor om styrelsearbete.

Ansvar för en styrelsesuppleant

En av de mest kritiska aspekterna att förstå när det kommer till styrelsearbete är frågan om ansvar. En ordinarie styrelseledamot bär som bekant det yttersta ansvaret för bolaget och kan i exceptionella fall bli juridiskt ansvarig för felaktiga beslut eller bristfällig styrning. 

En suppleant, när den träder in i en ordinarie roll, axlar samma ansvarsbörda som de ordinarie ledamöterna. Detta innebär att om en suppleant väljer att agera (eller inte agera) på något sätt, kan han eller hon ställas till svars för dessa beslut på samma sätt som en ordinarie ledamot. Det är därför av yttersta vikt att suppleanter är väl informerade och förstår vikten av sitt ansvar när de träder in i en ordinarie roll.

En annan viktig distinktion att göra är den mellan en suppleant och en adjungerad medlem. Medan en suppleant kan axla ansvar i linje med ordinarie styrelseledamöter, har en adjungerad medlem inte detta ansvar. Detta är avgörande att förstå för att säkerställa korrekt ansvarsfördelning inom styrelsen.

Bosättningskravet för suppleanter i en styrelse

Slutligen är det viktigt att hålla koll på att minst hälften av styrelsesuppleanterna i ett aktiebolag måste vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta krav finns för att säkerställa att det finns en lokal närvaro och för att underlätta tillsynen av bolaget. Dock kan suppleanter i vissa särskilda fall beviljas undantag från bosättningskravet av Bolagsverket.

Suppleanter i styrelse - en sammanfattning

Att ha en styrelsesuppleant är inte bara en formalitet, det är en kritisk del av ett företags struktur. Suppleanter garanterar kontinuitet i styrelsens arbete och tillhandahåller en viktig reservmekanism vid oförutsedda händelser. När en suppleant träder in som ersättare för en ordinarie ledamot medföljer ett signifikant ansvar. Det är därför av yttersta vikt för företagare att noggrant välja sina suppleanter och säkerställa att de är väl förberedda för den potentiella roll de kan komma att inneha.

Vi på velo legal är rådgivare i affärsjuridiska frågor. Kontakta oss med era frågor idag.