I denna artikel guidar vi er igenom de juridiska aspekterna kring styrelsens uppgifter och ordförandens roll. Vår målsättning är att du som företagare och styrelseledamot lättare ska kunna navigera i styrelseuppdraget.

Har ni funderingar om styrelsearbete? Kontakta oss på velo legal idag!

Vad har styrelsen för uppgifter?

Styrelsen är i vissa fall hjärtat av ett företags beslutsfattande. De är ansvariga för att:

  • Organisera bolaget: Säkerställa att bolaget har en passande organisation, som inkluderar kvalitetssäkrade rutiner och uppföljning.
  • Förvalta bolagets angelägenheter: Ta beslut nödvändiga för bolagets drift (men notera att vissa beslut bara kan fattas av bolagsstämman).
  • Övervaka ekonomin: Regelbundet följa upp bolagets ekonomi och säkerställa att både bokföring och ekonomisk hantering sker korrekt.

Varje styrelseledamot har ett ansvar och en skyldighet att delta aktivt i styrelsens arbete.

Styrelseordförandens särskilda roll

Styrelseordföranden fungerar som en "kapten" för styrelsen. Här är några av ordförandens uppgifter:

  • Leda styrelsens arbete: Se till att möten hålls när de behövs och att alla ledamöter får tillfälle att delta vid mötena.
  • Förbereda mötena: Säkerställa att viktiga och obligatoriska ärenden behandlas på mötena och att styrelsen har ett bra beslutsunderlag inför mötena.
  • Verkställa beslut: Ordföranden ser till att styrelsebesluten genomförs och ska gärna informera ledamöterna om företagets utveckling mellan mötena.

Funderingar kring fler aspekter kring styrelsearbete. Läs gärna vår mer omfattande artikel om styrelser i aktiebolag.

Delegation av styrelsens uppgifter

Styrelsen kan besluta att delegera vissa arbetsuppgifter, till exempel till särskilda “styrelseutskott” (en arbetsgrupp med några utvalda styrelseledamöter). Men det är viktigt att komma ihåg att även om uppgifter delegeras till några enskilda styrelseledamöter är ansvaret fortfarande hos hela styrelsen. Alltså kan man säga att det är möjligt att delegera själva arbetet, men inte ansvaret.

Bolagsstämman respektive styrelsen

Medan bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ har styrelsen en mer central roll i bolagets drift. Om bolagsstämman ger anvisningar till styrelsen är dessa i allmänhet bindande för styrelsen att följa – förutom i fall där de skulle skada bolaget eller strida mot lag.

Lojalitet och tystnadsplikt

Styrelsen ska alltid verka i bolagets bästa intresse. De ska alltid vara lojala gentemot både bolaget och dess aktieägare. Även om det inte finns någon lagparagraf som direkt stadgar en tystnadsplikt, bör styrelsemedlemmar vara försiktiga med att dela information som kan skada bolaget eller försämra bolagets möjligheter att avancera.

Styrelsens ansvar

Om en styrelseledamot skadar bolaget antingen med avsikt eller genom oaktsamhet, kan denne behöva ersätta skadan. Detta gäller även om ledamoten inte direkt var involverad i att orsaka skadan men borde ha ingripit för att förhindra eller minska skadan.

Sammanfattning av styrelsens uppgifter

Att vara en del av en styrelse eller att ha uppdraget som ordförande innebär ett stort ansvar. Det är viktigt att förstå både de dagliga uppgifterna och vilket ansvar som kommer med positionen. För ytterligare rådgivning och information om detta ämne, tveka inte att kontakta oss på velo legal. Vi är här för att hjälpa!