Vad är låneförbudet?

I detta blogginlägg får vi igenom låneförbudet i aktiebolagslagen. Det finns olika låneförbud för aktiebolag och reglerna delvis till att utgöra ett borgenärsskydd, men i huvudsak syftar regleringen till att motverka sådan skatteflykt som sker genom att lån från ett aktiebolag används till privat konsumtion.

Vi på velo legal är experter på låneförbudsfrågor. Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Det skulle kunna tyckas konstigt om en person kunde skapa ett aktiebolag och genast ta ut alla bolagets alla pengar i form av ett lån till sig själv. Det hade i praktiken inneburit att bolagets soliditet likställts med ägarens soliditet, vilket frångår hela syftet med att ha en association utan personligt ansvar för bolagets skulder. Borgenärsskyddet får anses vara mycket svagt om ett aktiebolags enda tillgång är en fordran på dess ägare.

Det allmänna låneförbudet innebär att ett aktiebolag inte får lämna penninglån eller ställa säkerhet till 

i) den som äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern,

ii) den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller annat bolag i samma koncern eller
iii) vissa närstående till sådana personer.

Något att vara extra uppmärksam på vid tillämpningen av aktiebolagslagens låneförbudsregler i praktiken, är att det är bolaget som omfattas av förbudet om att låna ut - det behöver alltså inte var förbjudet för låntagarna att låna från bolaget.

Utöver det allmänna låneförbudet innehåller aktiebolagslagen även ett särskilt låneförbud, också kallat “Förvärvslåneförbudet”. Förvärvslåneförbudet innebär att ett aktiebolag varken får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet i syfte att låntagaren eller till denne närstående eller juridisk person ska förvärva aktier i det långivande bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Med hänsyn till bestämmelsens utformning är ett bolag inte förhindrat att avyttra aktier i ett dotterbolag med kredit på försäljningsbeloppet.

Har du frågor om låneförbud - kontakta oss för ett kostnadsfritt introsamtal.

Håll koll på vilka som inte får låna

Som nämnt får ett aktiebolag inte låna ut till:

1. den som äger aktier i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern, och

2. den som är styrelseledamot eller vd i bolaget eller i annat bolag i samma koncern.

Därtill omfattas vissa närstående personer. En sådan närstående person är en person som har någon av följande relationer med någon som avses i ovan punkt 1 eller 2:

- gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led,

- den som är besvågrad med sådan person, eller

- en juridisk person över vilken en person som avses i 1, 2 eller någon av ovanstående punkter, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.

Omfattas vice vd, styrelsesuppleanter och arbetstagarrepresentanter av låneförbudet? Gäller lagen även för låntagare som inte är bosatta i Sverige? velo har svaren. Kontakta oss för mer information om våra verktyg.

Det finns undantag

Undantag i allmänhet

Det allmänna låneförbudet gäller inte lån där

1. gäldenären är en kommun, en region eller ett kommunalförbund,

2. gäldenären är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget ingår,

3. lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl,

4. lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret eller

5. lånet är till en aktieägare eller dennes närstående, om låntagarens och dennes närståendes sammanlagda aktieinnehav i bolaget inte uppgår till en procent av aktiekapitalet.

Vid tillämpning av undantaget för lån till ett företag i ett samma koncern som det långivande bolaget (punkten 2) ska det så kallade “utvidgade koncernbegreppet” användas. Det utvidgade koncernbegreppet är utvidgat på tre sätt jämfört med det generella koncernbegreppet. Med koncern ska även avses företagsgrupper av motsvarande slag som koncern, men med en moderorganisation som är:

1. En svensk juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen,

2. En utländsk juridisk person motsvarande ett aktiebolag, med hemvist inom EES-området, eller

3. en kommun, region eller ett kommunalförbund.

Undantagen från det allmänna låneförbudet gäller ej som undantag från förvärvslåneförbudet. Således kan det utgöra ett otillåtet förvärvslån om låntagaren ska använda pengarna för att köpa aktier i långivande bolaget eller överordnat bolag, även om de är i samma koncern. Det enda undantaget från förvärvslåneförbudet syftar till att möjliggöra för anställda att låna för förvärv av aktier i bolaget/annat bolag i samma koncern.

Hör gör man bedömningen av lån lämnade av “rent affärsmässiga” skäl? velos verktyg hjälper revisorer, jurister och redovisningsproffs med effektiv research och utbildning inom affärsjuridik.

Revisorns skyldighet

När det kommer till låneförbud har även revisorer en roll. De är nämligen skyldiga att uppmärksamma eventuella överträdelser av låneförbudet, i revisionsberättelsen. Detta eftersom att ett otillåtet lån ska räknas som en förtäckt lön eller förtäckt utdelning och ska beskattas därefter.

Bedömningstidpunkten

Den tidpunkt som är relevant för att avgöra om en person tillhör den förbjudna kretsen eller ej, anses i praxis vara tidpunkten för låneavtalets ingående.

Konsekvenser

Ett förbjudet lån är ogiltigt och ska omedelbart återbetalas. Låntagaren omfattas av en återbetalningsplikt och den plikten är oberoende av vad låntagaren faktiskt förstått.

Vidare kan en styrelseledamot som beslutat om ett förbjudet lån eller en vd som betalat ut lånet bli skadeståndsansvariga mot bolaget, för det fall låntagaren inte betalar tillbaka lånet och bolaget därmed lider skada.

Slutligen är förbjudna lån sanktionerade med böter eller fängelse. Den straffbara handlingen består i att uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bryta mot något av låneförbuden.

Vill du lära dig mer om låneförbud?

velo legal erbjuder rådgivning inom bolagsrätt, avtalsfrågor och allmän affärsjuridik. Kontakta oss för ett kostnadsfritt introsamtal.