För den oinvigde kan juridiska terminologier och principer verka överväldigande. "Bolagsordning" är en exempel på en sån term som varje företagare bör vara bekant med, men som kan kännas svår att greppa.

Vi på velo legal hjälper företagare att förstå syftet med bolagsordningar och vad de ska innehålla.
Läs gärna vår artikel om just bolagsordningens innehåll och betydelse och kom ihåg; vi finns tillgängliga när du behöver hjälp - läs mer om velo legal eller kontakta oss direkt (pssst! Kom ihåg att vi alltid erbjuder ett fritt introsamtal!)

Vad är en bolagsordning?

En bolagsordning kan bäst beskrivas som företagets styrande dokument. Det reglerar hur ett aktiebolag ska drivas och beskriver relationen mellan aktieägarna och bolaget. Bolagsordningen är ett dokument som innehåller riktlinjer om allt från bolagets namn till hur bolagsstämmor ska sammankallas.

Bolagsordningens viktigaste innehåll

Låt oss bryta ner vad lagen kräver att en bolagsordning ska innehålla:

  1. Företagsnamnet: Varje aktiebolag ska ha ett unikt namn som skiljer sig från andra företagsnamn. Detta namn ska innehålla ordet "aktiebolag" eller "AB". För dem som önskar ha sitt företagsnamn på flera språk måste varje version inkluderas i bolagsordningen.
  2. Bolagets säte: Detta refererar till den ort inom Sverige där bolagets styrelse har sitt säte, vilket också bestämmer var bolagsstämman vanligtvis hålls och under vilken domstol bolaget sorterar.
  3. Verksamhetsföremål: Beskriver bolagets huvudsakliga verksamhetsområde. Denna beskrivning bör vara tillräckligt specifik för att ge klarhet, men ändå flexibel nog för att tillåta rörlighet inom verksamhetsområdet.
  4. Aktiekapital: Bolagets aktiekapital kan antingen anges som ett fast belopp eller som ett spann mellan minimi- och maximikapitalet, där minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet.
  5. Antal aktier: Här anges antingen ett fast antal aktier eller ett intervall för minsta och största antal aktier. Kom ihåg att relationen mellan minimikapitalet och det lägsta antalet aktier ska vara densamma som relationen mellan maximikapitalet och det högsta antalet aktier.
  6. Styrelse och revisorer: Bolagsordningen bör specificera antalet styrelseledamöter, exempelvis att "styrelsen ska bestå av 3 ledamöter" eller att "styrelsen ska bestå av 1-7 ledamöter". Eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer ska också framgå. Bestämmelser om deras mandattider och eventuella specifika krav kan också inkluderas.
  7. Bolagsstämma: Detta avsnitt beskriver hur aktieägarna sammankallas till bolagsstämma, vilket kan ske via brev, e-post eller andra medel.
  8. Räkenskapsår: Anger perioden för bolagets räkenskap, oftast kalenderåret.

Det bör noteras att om företaget avser att ha euro som sin redovisningsvaluta, ska detta också anges i bolagsordningen.

Ändra en bolagsordning

Förändringar i bolagsordningen är inte en enkel process. Ändringar kräver godkännande av minst två tredjedelar av aktieägarna vid en bolagsstämma. Vissa ändringar, som de som påverkar aktieägarnas rättigheter, kan ha ännu strängare krav.

Efter att en ändring har godkänts måste den anmälas för registrering hos Bolagsverket innan den kan verkställas. Det finns dock undantag från detta, särskilt när det gäller ändringar av aktiekapitalet.

Slutsats

För en företagare är förståelse för bolagsordningen inte bara en formell nödvändighet utan också en viktig del av att säkerställa företagets smidiga drift. Genom att ha en välformulerad och genomtänkt bolagsordning kan du undvika framtida tvister och säkerställa att ditt bolag drivs på ett sätt som är fördelaktigt för alla inblandade parter.

Kontakta oss på velo legal om du överväger att göra förändringar i din bolagsordning eller har ytterligare frågor om dess innehåll. Det är alltid bättre att vara väl förberedd och informerad än att navigera genom komplicerade juridiska vatten utan kompass.